Program de management universitar (sinteză)

În contextul intensificării competiției la nivelul instituțiilor de învățământ superior naționale și internaționale, Universitatea din Oradea trebuie să devină o instituție etalon, dinamică și activă, cu o largă deschidere, cunoaștere și recunoaștere în toate mediile. Acest obiectiv este posibil doar dacă Universitatea noastră se repoziționează corect în fața provocărilor actuale, adoptă o viziune antreprenorială, creativă și inovativă, devenind un centru de excelență în educatie și cercetare, cu angajament față de comunitate.

Misiunea Universității din Oradea este de educație și cercetare științifică cu scopul de a produce și disemina cunoaștere pentru a forma specialişti ceruți de piaţa muncii, capabili să răspundă nevoilor de calificare solicitate în primul rând în plan regional, dar şi naţional/internaţional, depășind astfel modelul tradițional de educație axat pe predare și asigurând responsabilizarea studentului ca partener în procesul de învățare-predare, în contextul în care profesorul devine facilitator și ghid pentru student. Păstrarea și perfecționarea personalului academic de cercetare pe de o parte și responsabilizarea studentului, ca partener in procesul de predare–învățare, pe de altă parte, le consider elemente cheie în acest demers.

 

PRINCIPALELE DIRECȚII DE DEZVOLTARE ALE UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA

 

Îmbunătățirea calității procesului educațional

 • analiza periodică, cel puțin anuală, a curriculei programelor de studii organizate în cadrul UO, în vederea adaptării ofertei educaționale la necesităţile pieței muncii;
 • consolidarea școlilor doctorale existente și înființarea de noi școli doctorale;
 • diversificarea, modernizarea și eficientizarea programelor de învățământ la distanță și de învățământ cu frecvență redusă;
 • diversificarea ofertei de programe de studiu în limba engleză, adresate prioritar studenților internaționali;
 • valorificarea oportunităților de dezvoltare de programe postuniversitare și de formare profesională continuă;
 • dezvoltarea programelor de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii şi a traseului profesional al absolvenţilor;
 • intensificarea colaborării cu Asociația ”Alumni UO”;
 • promovarea fermă a unui învățământ centrat pe student, formativ;
 • îmbunătăţirea regulamentului de examinare a studenţilor, a fişelor disciplinelor, a curriculei şi a activităţii de practică, în acord cu tendinţele de pe piaţa muncii;
 • încurajarea activităților extracurriculare pentru studenți;
 • creșterea vizibilității programelor de studiu și facilitarea accesului studenților la informații;
 • susţinerea introducerii unor cursuri despre metodologia cercetării ştiinţifice, care să dezvolte abilităţile de cercetare/documentare ale studenţilor, de gândire critic-reflexivă, de respectare a eticii științifice.

 

Excelența în cercetarea științifică

 • sprijinirea transparentă și obiectivă a tuturor proiectelor de cercetare;
 • demararea și – după caz – continuarea procedurilor privind acreditarea/reacreditarea centrelor de cercetare și a revistelor științifice din cadrul instituției;
 • sprijinirea și stimularea centrelor de cercetare care depun eforturi pentru a deveni de excelență;
 • stimularea depunerii în competițiile lansate, a unui număr cât mai mare de proiecte orientate spre promovarea și îmbunătățirea spiritului antreprenorial, perfecționarea activităților de învățare și practice ale studenților, dar și spre realizarea unor lucrări de cercetare științifică de înaltă ținută și relevanță academică; în acest sens, la nivelul UO se va înființa un Departament pentru Managementul Proiectelor;
 • adoptarea unor măsuri concrete de stimulare și susţinere a cercetării ştiinţifice în Universitate, de încurajare şi de motivare a cadrelor didactice și cercetătorilor, cu scopul de a atinge excelența ştiinţifică;
 • diferențierea sprijinului acordat studenților-doctoranzi;
 • crearea și dotarea unui Centru de resurse pentru studenții-doctoranzi al IOSUD;
 • implementarea unei culturi a perfomanței și integrității cercetării la nivelul studenților de la toate ciclurile de învățământ;
 • analiza continuă a criteriilor de evaluare a activității didactice și de cercetare;
 • inițierea sau consolidarea unor noi colaborări cu institute de CDI, cu universități de prestigiu și cu companii private pentru realizarea transferului de cunoaștere către mediul socio-economic, prin intermediul Centrului de Transfer Tehnologic;
 • susţinerea revistelor ştiinţifice publicate în UO pentru indexare Thomson Reuters;
 • organizarea unor manifestări științifice și culturale prestigioase, la nivel național și internațional;
 • crearea la nivelul UO și asigurarea completării și actualizării continue a unei platforme informatice integrate de raportare a rezultatelor științifice;
 • reînființarea unei librării a Universității care va contribui inclusiv la eficientizarea Editurii și tipografiei UO; librăria va fi deservită în principal de voluntarii UO;
 • acordarea drepturilor de autor cadrelor didactice care publică lucrări academice în Editura UO și acordarea de sprijin pentru creşterea vizibilităţii internaţionale a publicaţiilor Editurii UO.

 

Dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor cu principalii beneficiari – parteneriate strategice în plan local și regional

 • dezvoltarea și consolidarea relațiilor de parteneriat în cadrul consorţiului universitar ”Academica Plus”;
 • stimularea studenților și cadrelor didactice din UO pentru inițierea și implicarea în proiecte comunitare, de mediu, sociale, turistice etc.;
 • înființarea Centrului de Voluntariat al UO;
 • consolidarea şi îmbunătăţirea sistemului de desfăşurare a practicii;
 • inițierea Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală ca o structură de comunicare și parteneriat între UO și actorii locali importanți;
 • înființarea Centrului de Politici și Strategii al Universității din Oradea – think-tank care va elabora strategii viabile pentru toate programele de studiu, analize și puncte de vedere pe diverse probleme locale, regionale sau naționale importante;
 • îmbunătățirea, consolidarea și intensificarea relației Universității cu Alumni UO;
 • promovarea disciplinei „Antreprenoriat” şi introducerea acesteia în toate planurile de învăţământ, cel puţin ca disciplină opţională/facultativă.

 

Intensificarea politicii de internaționalizare

 • îmbunătățirea rating-ului universității în top 20 din România;
 • atragerea de studenți străini precum și extinderea colaborării cu universități de prestigiu;
 • participarea și implicarea sporită în structuri/organizații internaționale (think-thank etc.);
 • elaborarea unei Strategii de internaţionalizare a UO viabilă și competitivă;
 • diversificarea formelor de promovare a ofertei educaționale și extinderea colaborării cu instituții care pot facilita internaționalizarea Universității noastre (ambasade și consulate, Academii de Științe, Institutul Cultural Român, universități partenere din străinătate, asociații studențești etc.);
 • derularea procedurilor pentru acreditarea programului An pregătitor – Limba română ca limbă străină;
 • susținerea participării studenților și cadrelor didactice la programe de studiu precum ERASMUS+, CEEPUS, TEMPUS etc.;
 • sprijinirea studenţilor străini pentru integrarea lor în mediul UO.

 

Îmbunătăţirea imaginii, creșterea vizibilităţii și angajamentului față de mediul preuniversitar și comunitatea locală și regională

 • elaborarea unei strategii instituționale de comunicare, promovare şi relaţii publice;
 • consolidarea brandului UO;
 • îmbunătățirea platformelor web ale UO și a interacțiunii prin social-media;
 • consolidarea şi dezvoltarea unui compartiment specializat care să includă şi un centru de informaţii pentru publicul interesat;
 • realizarea si promovarea unor elemente de identitate vizuală pentru comunitatea UO;
 • reactivarea acțiunilor de tipul: „Caravana UO”, ”Săptămâna Porţilor Deschise”,”Târgul Facultăţilor UO”;
 • dezvoltarea unor colaborări profesionale mai strânse cu liceele şi colegiile din municipiul Oradea, județul Bihor și județele limitrofe.

 

Consolidarea culturii organizaționale

 • implementarea unui management bazat pe obiective, bugete și indicatori;
 • înfiinţarea unui Birou de Scientometrie pentru monitorizarea activităților de cercetare;
 • acordarea unor sporuri de performanță, din venituri proprii, personalului didactic, personalului didactic auxiliar și nedidactic, cu rezultate profesionale meritorii;
 • asigurarea formării continue a angajaților și crearea unui climant prietenos și colegial;
 • îmbunătăţirea veniturilor cadrelor didactice prin descentralizarea bugetelor programelor de masterat şi stabilirea unui cuantum optim pentru plata cu ora;
 • eficientizarea comunicării interne prin realizarea de întâlniri periodice ale conducerii cu angajații UO;
 • întreprinderea unor demersuri care să conducă la creşterea cu prioritate a numărului de locuri bugetate alocate UO de către ministerul de resort;
 • diversificarea surselor de venit în vederea motivării personalului prin măriri salariale anuale de cel puțin 10% în medie pe universitate și acordarea tichetelor de masă.

 

Parteneriatul strategic cu studenții

 • realizarea anuală a unor investiţii consistente în renovarea și dotarea căminelor studenţeşti;
 • implementarea unui program complex de tip unipass / studcard;
 • dinamizarea vieții studențești prin dezvoltarea Student’s Place;
 • crearea în campus, a unui bazin acoperit de înot și a altor facilități sportive;
 • inițierea proiectului Hub Studențesc/Casa de Cultură a Studenților;
 • asigurarea accesului gratuit pentru studenți la locurile de parcare din incinta UO;
 • finanțarea din venituri proprii a unor burse sociale și suplimentarea cu minim 30 de lei a tuturor burselor acordate în UO;
 • proiectarea și adoptarea unui sistem de mentorat/tutorat;
 • creșterea implicării studenților în managementul universitar și sprijinirea integrării acestora pe piața muncii prin dezvoltarea Centrului de Consiliere și Servicii pentru Cariera;
 • consultarea periodică a studenţilor şi asigurarea accesului lor la elaborarea deciziilor care îi privesc.

 

studenti

Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii şi îmbunătățirea capacităţii de finanţare

 • auditarea financiară a diverselor servicii ale UO (Gaudeamus, cămine, cantină, editură, stațiuni pomicole etc.);
 • dezvoltarea și implementarea la nivelul UO, a unui sistem transparent de înmatriculare, gestionare şi monitorizare a studenţilor şi absolvenţilor (UNIWEB);
 • îmbunătățirea bazei materiale a UO prin construirea unui centru de conferințe și a unui centru multifuncțional;
 • oferirea de consultanță sau training de specialitate contra-cost actorilor din afara UO, prin intermediul structurilor interne de specialitate (de exemplu, Departamentul de Management al Proiectelor);
 • înființarea unor societăți comerciale pentru valorificarea output-urilor Universității;
 • înființarea unei fundații a UO pentru derularea de inițiative cu mediul socio-economic.

 

Îmbunătățirea serviciilor administrative

 • reducerea birocrației; introducerea unui sistem electronic de gestiune a documentelor generalizat: registratură electronică la UO și la facultăți; comunicare exclusiv electronică a documentelor și arhivă electronică;
 • reorganizarea administrației universitare și îmbunătățirea comunicării interdepartamentale;
 • dezvoltarea unui personal administrativ înalt profesionalizat, creativ, loial instituţiei, onest, cooperant și sinergic cu corpul academic.

 

Promovarea unui management universitar de excelență, participativ şi transparent

 • actualizarea Planului Strategic de Dezvoltare al Universității din Oradea pentru perioada 2016-2020, cu extinderea obiectivelor până la nivelul anului 2025;
 • încurajarea, stimularea și promovarea aplicării principiilor și valorilor eticii academice de către comunitatea UO;
 • constituirea unei echipe de prorectori, cu consultarea Senatului universitar, ţinând cont de competenţele si prestigiul profesional al cadrelor didactice pentru fiecare domeniu vizat, precum şi de recomandarea fiecărei facultăţi;
 • stabilirea de obiective măsurabile prin indicatori de excelență cuantificabili pentru prorectori și decani;
 • întărirea încrederii în conducerea UO prin asigurarea unei comunicări eficace între echipa de management şi comunitatea academică, prin asigurarea transparenţei deciziilor luate de Consiliul de Administraţie şi prin asigurarea condiţiilor optime de muncă pentru toţi membrii comunităţii academice;
 • flexibilizarea şi simplificarea structurii organizatorice a universităţii;
 • profesionalizarea serviciilor administrative;
 • asigurarea transparenței decizionale;
 • alocarea mai eficientă şi echitabilă a resurselor în interiorul Universității, cu accent pe susţinerea interdisciplinarităţii şi pe respectarea priorităţilor instituţionale.

Programul managerial integral poate fi consultat la adresa web: http://www.uoradea.ro/display9533.

Un gând despre “Program de management universitar (sinteză)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s